Sprzedaż mieszkania z zadłużeniem wobec spółdzielni – zasady i procedury

Sprzedaż mieszkania obciążonego długiem wobec spółdzielni mieszkaniowej to skomplikowany proces, wymagający znajomości przepisów prawa i procedur. Choć zadłużenie stanowi poważną przeszkodę, to nie przekreśla szans na sfinalizowanie transakcji. W artykule omówimy kluczowe kwestie związane ze sprzedażą zadłużonego mieszkania spółdzielczego, w tym możliwości i ograniczenia, odpowiedzialność stron oraz alternatywne rozwiązania.

Możliwość sprzedaży mieszkania z zadłużeniem wobec spółdzielni

Właściciel mieszkania spółdzielczego ma prawo do jego zbycia, nawet jeśli lokum obciążone jest długiem. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, będące ograniczonym prawem rzeczowym, może być przedmiotem obrotu na podobnych zasadach, jak prawo własności. Dług nie blokuje więc możliwości sprzedaży, o ile znajdzie się nabywca gotowy przejąć zadłużenie wobec spółdzielni lub dłużnik spłaci zaległości przed transakcją.

Kluczową kwestią jest status prawny mieszkania. Sprzedaż zadłużonego mieszkania będącego odrębną własnością rządzi się nieco innymi prawami niż w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W pierwszym przypadku nowy nabywca co do zasady nie przejmuje długów zbywcy, chyba że wyrazi na to zgodę. Natomiast przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu skutkuje co do zasady przejęciem przez kupującego zobowiązań dotychczasowego właściciela wobec spółdzielni.

Spółdzielnia nie może skutecznie zablokować transakcji, o ile nie toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Jedynie sądowy zakaz zbywania lub zajęcie prawa w toku egzekucji stanowią bezwzględną przeszkodę. Dług sam w sobie nie ogranicza prawa do rozporządzania mieszkaniem spółdzielczym, choć w praktyce znacznie utrudnia znalezienie chętnego do zakupu.

podpisywanie umowy sprzedaży mieszkania

Prawo spółdzielni do egzekucji z nieruchomości

Spółdzielnia mieszkaniowa, jako wierzyciel, ma prawo dochodzić swoich należności i w ostateczności skierować egzekucję z nieruchomości. Podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy, którym najczęściej jest wyrok sądu zasądzający określoną kwotę wraz z klauzulą wykonalności. Dzięki niemu komornik może zająć mieszkanie dłużnika i doprowadzić do przymusowej sprzedaży w drodze licytacji.

Celem egzekucji z nieruchomości jest zaspokojenie wierzytelności spółdzielni z kwoty uzyskanej z licytacji mieszkania. Co ważne, do czasu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, dłużnik ma prawo spłacić całość długu wraz z kosztami, co powoduje umorzenie egzekucji. Utrata mieszkania nie jest więc przesądzona, o ile zadłużony właściciel jest w stanie wznieść się na wysiłek spłaty zaległości.

Ryzyko wszczęcia egzekucji znacznie spada, gdy dług wobec spółdzielni nie jest wysoki, a dłużnik wykazuje wolę współpracy. Polityka windykacyjna spółdzielni zazwyczaj zakłada stopniowanie środków i sięganie po radykalne kroki dopiero w ostateczności. Stąd w wielu przypadkach, mimo istnienia podstaw prawnych, egzekucja z mieszkania nie jest prowadzona, a strony dążą do polubownego załatwienia sprawy.

„W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie spotykałem się z przypadkami zadłużonych mieszkań wystawionych na sprzedaż. I choć nigdy nie jest to sytuacja komfortowa, przy obopólnej woli stron, transakcja może dojść do skutku. Wymaga to jednak szczerości i otwartości, zwłaszcza ze strony sprzedającego, który musi uczciwie przedstawić stan prawny i faktyczny nieruchomości” – zaznacza Krzysztof Porębski, doświadczony pośrednik w obrocie nieruchomościami z skup mieszkań Kielce

Wpływ zadłużenia na proces sprzedaży

Zadłużenie wobec spółdzielni niewątpliwie generuje dodatkowe komplikacje i może zniechęcać potencjalnych nabywców. Obciążenie hipoteką na rzecz spółdzielni, ujawnione w księdze wieczystej, działa odstraszająco, podobnie jak informacje o toczących się postępowaniach. Część osób, widząc skomplikowaną sytuację prawną nieruchomości, woli zrezygnować i poszukać innej oferty, wolnej od długów.

Nawet jeśli uda się znaleźć chętnego, dług z pewnością wpłynie na cenę nieruchomości. Zazwyczaj kwotę zadłużenia odejmuje się od wartości rynkowej mieszkania, ustalając cenę transakcyjną. Nierzadko nabywca oczekuje też dodatkowego „dyskonta za ryzyko”, więc sprzedaż z długiem oznacza niższą cenę niż w przypadku czystej hipoteki.

Ukrywanie faktu zadłużenia nie jest dobrym pomysłem, gdyż naraża to sprzedającego na odpowiedzialność odszkodowawczą. Ujawnienie zadłużenia i innych obciążeń jest obowiązkiem zbywcy, a zatajenie prawdy grozi procesem. Dlatego jedynym rozsądnym wyjściem jest otwarta komunikacja i szukanie nabywcy świadomego stanu faktycznego i prawnego nieruchomości.

blok mieszkalny

Odpowiedzialność nabywcy za zadłużenie sprzedającego

Kluczowe dla skutków sprzedaży zadłużonego mieszkania spółdzielczego jest to, czy strony przewidziały przejęcie długu przez nabywcę. Jeśli taka zgodna wola zostanie zamanifestowana, najlepiej w formie klauzuli umownej, kupujący stanie się dłużnikiem spółdzielni w miejsce zbywcy. W przeciwnym razie sprzedający nadal będzie odpowiadał za swoje długi, a wierzyciel zachowa prawo sięgnięcia do majątku dłużnika, nawet po zbyciu nieruchomości.

Bez wyraźnego przejęcia długu przez nabywcę spółdzielnia nadal może kierować roszczenia wobec sprzedającego. Odpowiedzialność za zadłużenie nie przechodzi bowiem automatycznie na nowego właściciela, lecz pozostaje na zbywcy. Stąd sprzedaż mieszkania, choć pozbawia dłużnika składnika majątkowego, to nie zwalnia go z odpowiedzialności za długi zaciągnięte w czasie, gdy był właścicielem.

Sytuacja komplikuje się, gdy nowy nabywca, wstępując do spółdzielni mieszkaniowej i obejmując zadłużony lokal, z mocy prawa przejmuje zobowiązania poprzednika związane z utrzymaniem lokalu. Nie dotyczy to jednak zaległości poprzedniego właściciela, które nadal obciążają zbywcę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupujący dobrowolnie przejmie te długi, co musi być stwierdzone w umowie.

Będąc młodym adeptem rynku nieruchomości, postanowiłem nabyć atrakcyjnie zlokalizowane, choć zadłużone mieszkanie. Niestety, zignorowałem czerwone flagi i nie domagałem się zawarcia w umowie klauzuli o przejęciu długów. Gdy okazało się, że spółdzielnia nadal może ścigać sprzedającego, a pośrednio i mnie, poczułem się oszukany. Dopiero ugoda trójstronna pozwoliła rozwikłać ten węzeł gordyjski. Nauczyłem się, że ostrożności nigdy za wiele – wyznaje pan Marek, nabywca zadłużonego mieszkania spółdzielczego.

Klauzula o przejęciu zadłużenia w umowie sprzedaży

Strony transakcji, chcąc uniknąć niepewności co do spłaty zadłużenia, powinny wprost uregulować tę kwestię w umowie. Odpowiednia klauzula powinna jednoznacznie stwierdzać wolę przejęcia długu przez kupującego i określać zasady spłaty. Zapis taki, zawarty w notarialnej umowie sprzedaży, będzie skuteczny wobec spółdzielni i zwolni zbywcę z odpowiedzialności.

Przejęcie cudzego długu wymaga zgody wierzyciela, więc spółdzielnia mieszkaniowa musi wyrazić akceptację dla takiego rozwiązania. Zwykle czyni to w osobnym dokumencie, potwierdzając jednocześnie saldo zadłużenia na dzień transakcji. Zgoda wierzyciela jest warunkiem sine qua non skuteczności przejęcia długu przez nabywcę nieruchomości.

Klauzule o przejęciu długu mogą mieć różną treść, w zależności od woli stron. Oprócz prostego stwierdzenia o przejęciu zobowiązania, mogą regulować harmonogram spłat, ewentualne zabezpieczenia czy konsekwencje opóźnień. Warto zadbać o precyzyjny język i nie pozostawiać miejsca na domysły, gdyż wszelkie niejasności będą obciążać dłużnika.

Skutki prawne braku przejęcia długu przez nabywcę

Jeśli nabywca nie zdecyduje się na przejęcie zadłużenia, dług obciąża sprzedającego, niezależnie od faktu zbycia nieruchomości. Spółdzielnia nadal ma prawo kierować roszczenia do pierwotnego dłużnika, domagając się zapłaty. W skrajnych przypadkach może skierować egzekucję do innych składników jego majątku, np. wynagrodzenia czy rachunku bankowego.

Dla wierzycieli sprzedaż zadłużonego mieszkania przez dłużnika często oznacza utratę najcenniejszego składnika jego majątku. Stąd egzekucja po sprzedaży staje się trudniejsza, a szanse na odzyskanie długu maleją. Dlatego spółdzielnie zabiegają o ujęcie w umowie klauzuli o przejęciu długu bądź spłatę zaległości z kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

Zdarza się, że nabywca, który nie przejął długu, staje się obiektem roszczeń spółdzielni, mimo braku ku temu podstaw. Wynika to z błędnego przekonania, że dług „przechodzi” na nowego właściciela. Tymczasem, bez wyraźnej klauzuli umownej, spółdzielnia nie ma prawa kierować żądań zapłaty do nabywcy, a jedynie do zbywcy. Nowy właściciel powinien więc stanowczo odmówić spełnienia roszczeń, powołując się na treść umowy.

Lp.Skutki zbycia mieszkania bez przejęcia długu
1.Odpowiedzialność zbywcy za zadłużenie wobec spółdzielni
2.Prawo spółdzielni do egzekucji z majątku zbywcy
3.Brak podstaw do kierowania roszczeń wobec nabywcy
4.Możliwość wytoczenia powództwa o zapłatę przeciw zbywcy

Procedura sprzedaży zadłużonego mieszkania spółdzielczego

Sprzedaż zadłużonego mieszkania spółdzielczego powinna przebiegać według określonego schematu, minimalizującego ryzyka stron. Podstawowe etapy sprzedaży to: ustalenie stanu prawnego lokalu, precyzyjne określenie salda zadłużenia, znalezienie nabywcy gotowego przejąć dług, zawarcie notarialnej umowy sprzedaży z klauzulą o przejęciu długu oraz rozliczenie wierzytelności między stronami a spółdzielnią.

Zbywca musi przygotować komplet dokumentów, w tym: zaświa dczenie o prawie do lokalu, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami (lub dokładne określenie wysokości zaległości), przedwstępną umowę sprzedaży. Konieczne będzie też uzyskanie zaświadczenia zarządu spółdzielni o wysokości zadłużenia oraz oświadczenia nabywcy o gotowości spłaty długu.

Kluczowe jest rzetelne rozliczenie zadłużenia, najlepiej według stanu na dzień transakcji. Kwota długu powinna być umorzona z ceny sprzedaży, a nabywca zobligowany do jej uregulowania bezpośrednio na rzecz spółdzielni. Rozliczenia między stronami a wierzycielem muszą być szczegółowo udokumentowane, by uniknąć przyszłych sporów.

Obowiązki informacyjne sprzedającego

Na sprzedającym spoczywa bezwzględny obowiązek ujawnienia zadłużenia i związanych z nim okoliczności. Zatajenie długów, toczących się postępowań czy innych obciążeń może rodzić odpowiedzialność cywilną, a w skrajnych przypadkach nawet karną. Zbywca musi więc z własnej inicjatywy poinformować kupującego o wszystkich istotnych kwestiach.

Dobrą praktyką jest wystąpienie do spółdzielni o wydanie zaświadczenia potwierdzającego stan rozliczeń i wysokość zaległości. Taki dokument stanowi wiarygodną informację dla kupującego i pozwala uniknąć przyszłych pretensji. Warto też złożyć oświadczenie o ujawnieniu wszelkich znanych obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Z kolei nabywca powinien potwierdzić na piśmie znajomość stanu prawnego nieruchomości, w tym istnienia zadłużenia. Oświadczenie nabywcy, że znane mu są obciążenia lokalu i godzi się na ich przejęcie, znacznie utrudni mu dochodzenie ewentualnych roszczeń w przyszłości. Dlatego warto zadbać o zebranie stosownych dokumentów i oświadczeń przed transakcją.

Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu musi przybrać formę aktu notarialnego. Wymóg ten wynika z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ma charakter bezwzględny. Umowa zawarta w zwykłej formie pisemnej będzie nieważna, a strony narażą się na przykre konsekwencje.

Sporządzenie aktu notarialnego wiąże się z dodatkowymi kosztami transakcji, które z reguły ponosi kupujący. Opłata notarialna oraz podatki i opłaty sądowe mogą sięgnąć kilku procent wartości nieruchomości. Dochodzą do tego koszty odpisów i wypisów z rejestru, które musi ponieść sprzedający. Warto zawczasu zaplanować budżet transakcji, by uniknąć przykrych niespodzianek.

Akt notarialny szczegółowo określa prawa i obowiązki stron umowy. Poza standardowymi klauzulami, takimi jak oznaczenie stron, przedmiotu sprzedaży i ceny, powinien regulować kwestie związane z przejęciem długu. Precyzyjne i zgodne z prawem sformułowanie postanowień umownych leży w gestii notariusza, jednak to strony muszą zadbać o zabezpieczenie swoich interesów.

Alternatywne sposoby zbycia zadłużonego mieszkania

Sprzedaż na wolnym rynku to niejedyny sposób wyjścia z długów obciążających nieruchomość. W zależności od sytuacji, warto rozważyć inne opcje, takie jak sprzedaż firmie skupującej długi, zamianę mieszkań czy zawarcie ugody ze spółdzielnią. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, a wybór zależy od indywidualnych uwarunkowań.

Najbardziej oczywistą alternatywą wydaje się spłata zadłużenia z własnych środków i „oczyszczenie” nieruchomości przed sprzedażą. Pozwala to uniknąć wielu komplikacji i zwiększa grono potencjalnych nabywców. Jeśli dłużnik dysponuje oszczędnościami lub może uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę, to warto spłacić długi i dopiero potem wystawić lokal na sprzedaż.

Innym sposobem na pozbycie się zadłużonego mieszkania jest zamiana na inny lokal. Jeśli uda się znaleźć kontrahenta skłonnego przejąć dług w zamian za dopłatę lub mniejsze mieszkanie, problem zadłużenia zniknie. Taka transakcja wymaga jednak precyzyjnego rozliczenia wartości obu nieruchomości i wysokości długu, co nie zawsze jest proste.

Skup zadłużonych mieszkań przez wyspecjalizowane podmioty

Na rynku działają firmy skupujące zadłużone nieruchomości (np. https://skup-mieszkan.pl/skup-mieszkan-torun/) . Ich oferta skierowana jest do osób, które chcą szybko pozbyć się długu, godząc się na cenę znacznie niższą od rynkowej. Skup mieszkań z długami odbywa się zazwyczaj w modelu „dług plus gotówka”, gdzie firma przejmuje na siebie zadłużenie, a właścicielowi wypłaca część wartości lokalu.

Korzystanie z usług firm skupujących wiąże się z koniecznością zweryfikowania ich wiarygodności. Przed transakcją warto sprawdzić historię działalności skupującego, sięgnąć po opinie, a w razie wątpliwości skonsultować się z prawnikiem. Uczciwa firma powinna precyzyjnie wycenić zadłużone mieszkanie i zaproponować jasne warunki umowy.

Wycena nieruchomości dokonywana przez skupy długów może budzić kontrowersje. Z reguły proponowana cena jest znacznie niższa od rynkowej, gdyż uwzględnia ryzyko windykacji długu oraz koszty obsługi transakcji. Firmy uzasadniają to faktem przejmowania na siebie całego problemu zadłużenia i zwalniania zbywcy z odpowiedzialności. Ostateczna decyzja zawsze jednak należy do właściciela mieszkania.

Możliwość zamiany mieszkań z dopłatą

Zamiana zadłużonego mieszkania na inne lub sprzedaż w firmach „skup mieszkań Rzeszów„, z ewentualną dopłatą, to rozwiązanie korzystne dla obu stron. Dłużnik pozbywa się problematycznego lokum, a nabywca uzyskuje nieruchomość o wyższej wartości, przejmując jednocześnie dług do spłacenia. Warunki zamiany zależą od wyceny obu lokali i wysokości zadłużenia.

Skuteczna transakcja zamiany wymaga precyzyjnego rozliczenia zadłużenia i różnicy wartości mieszkań. Jeśli dług jest niższy niż różnica cen, zbywca zadłużonego mieszkania może liczyć na dopłatę. W przeciwnym przypadku musi się liczyć z otrzymaniem lokalu o niższym standardzie lub dopłatą z własnej kieszeni.

Zamiana wiąże się z koniecznością zawarcia nie tylko umowy zamiany, ale też aneksu do umowy ze spółdzielnią, regulującego kwestię przejęcia długu. Niezbędne jest uzyskanie zgody wierzyciela na zmianę dłużnika i precyzyjne określenie warunków spłaty. Cała operacja wymaga czasu i skrupulatności, ale pozwala trwale rozwiązać problem zadłużenia.

  • Sprzedaż mieszkania spółdzielczego z długami jest możliwa, choć proces ten jest złożony i wymaga znajomości procedur.
  • Kluczową kwestią jest przejęcie zadłużenia wobec spółdzielni przez nabywcę i uregulowanie tej kwestii w umowie sprzedaży.
  • Zbycie mieszkania nie zwalnia automatycznie sprzedającego z odpowiedzialności za długi, o ile strony wyraźnie tego nie postanowią.
  • Sprzedaż na wolnym rynku to niejedyny sposób – warto rozważyć inne opcje jak skup długów czy zamianę lokali.
  • Bez względu na wybraną ścieżkę, należy zachować ostrożność, skrupulatnie weryfikować dokumenty i w razie wątpliwości korzystać z pomocy profesjonalistów.
You May Also Like